MARKETING STRATEGIES OF SMES INTERNATIONALIZATION: FOREIGN EXPERIENCE

G.V. KOZACHENKO

Abstract


The article considers features formation of marketing strategies of SMEs internationalization which based on international experience. Proved that SMEs are the main groups of subjects leading economies of the world. Discovered the features of the measures activities overseas expansion and presence in foreign markets implementation, which are realized within the formation of the marketing strategies of internationalization based on analysis of data of SMEs participating countries OECD. Confirmed application measures of the sector internationalization definition, time and method of entrance into foreign markets which belong to the group activities overseas expansion and application measures of definition forms of penetration and presence in overseas markets and proved the necessity of using all kinds of activities within the formulation and implementation of marketing strategy internationalization, that will maximize the efficiency of SMEs activities.

References


Bashutkyn, V. A. (2014), “Spetsyfyka internatsyonalyzatsyy malykh i srednykh predpryiatyj v forme transnatsyonal'nykh kompanyj” [Elektronnyj resurs], Naukovedenye, vol 2, pp. 1-7. - Rezhym dostupu : http://naukovedenie.ru/PDF/98EVN214.pdf

Vykhodets Yu. S. and Myronov V. A. (2009), “Byznes-model' vneshneekonomycheskoj deiatel'nosty kompanyy-posrednyka na rynke produktsyy mashynostroenyia”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 4(8), pp. 55-66.

Bilyk R.S. etc. (2010), Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia: vyklyky dlia ekonomiky Ukrainy: Monohrafiia, Ruta, Chernivtsi, Ukraine.

Dashkevych T. V. (2013), “Internatsyonalyzatsyia maloho byznesa: osnovnye vozmozhnosty i sposoby”, Vestnyk Brestskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta, vol. 3, pp. 102-104.

Drabik I. (2010), “Kryterii klasyfikatsii. vydy stratehii rozvytku pidpryiemstva na zakordonnykh rynkakh”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika»: Lohistyka, vol. 690, pp. 587–593.

Du Chun'bu (2010), “Chynnyky internatsionalizatsii diial'nosti malykh i serednikh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, vol. 20, iss. 15, pp. 58-69.

Illiashenko S. M. and Peresad'ko H. O. (2009), Marketynhova tovarna polityka promyslovoho pidpryiemstva: upravlinnia stratehiiamy dyversyfikatsii: monohrafiia, Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

Il'chuk P. H. and Blahun I. S. (2014), “Metody otsiniuvannia rivnia internatsionalizatsii pidpryiemstv”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 97-109.

Myroshnychenko O. (2014), Bazovyj posibnyk z internatsionalizatsii biznesu i vykhodu na rynky Yevropejs'koho Soiuzu, FOP Klymenko Yu.Ya., Kyiv, Ukraine.

Miklovda V. P. and Havrylets' O. V. (2009), Stratehiia podolannia bar'ieriv vkhodu na rynok : monohrafiia, Karpaty, Uzhhorod, Ukraine.

A partial and fragile recovery. Annual report on European SMEs (2014), [Online], available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf

Fostering SMEs' Participation in Global Markets: Final Report (2012), [Online], available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE /SME(2012)6/FINAL&docLanguage=En

Internationalisation of European SMEs. Final Report (2010), [Online], available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

Opportunities for the internationalisation of European SMEs: Final report (2011) [Online], available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/web_internationalisation_opportunities_for_smes_final_report_aug_2011_en.pdf

Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation. Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship (2010), [Online], available at: http://www.oecd.org/cfe/smes/43357832.pdf


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника