CAPITALIZATION OF THE REGION IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

O.P. CHAPIUK

Abstract


The impact of the level of capitalization on the economic security of the regions of the country is investigated. The relationship between the level of capitalization and the level of economic security of the region is estimated. The degree of threats to regional economic systems from lower level of capitalization is determined in the article.

References


Vakhovych I.M. Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: teoretyko metodolohichni ta prykladni zasady: [Monohrafiia] / I.M.Vakhovych. – Lutsk, Nadstyria, 2007. – 496 s.

Herasymchuk Z.V., Abramova I.O. Antykryzovyi menedzhment sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia/ Z.V. Herasymchuk, I.O. Abramova. – Lutsk: Vezha-Druk, 2014. – 254 s.

Tatarkyn A., Romanova O., Kuklyn O., Yakovlev V. Эkonomycheskaia bezopasnost kak obъekt rehyonalnoho yssledovanyia / Voprosы эkonomyky, 1996. - # 6. – s.78-89.

Sunduk A.M. Ekonomichna bezpeka Ukrainy v rehionalnomu vymiri: Dys. kand. ekon. nauk: 08.10.01 / NAN Ukrainy; Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy. — K., 2006. — 205 ark.

Shubravska O. Stalyi ekonomichnyi rozvytok: poniattia ta napriam doslidzhen // Ekonomika Ukrainy: poniattia i napriam doslidzhennia. - # 1. – 2005. – s.36-42.

Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoi bezpeky. / Za red. A.I.Sukhorukova. – K., 2003. – 64 s.

Herasymchuk Z.V., Vavdiiuk N.S. Ekonomichna bezpeka rehionu. Monohrafiia. – Lutsk, Nadstyria, 2006. – 244 s.

Efremov K.Y., Heorhadze E.Y. Voprosы otsenky эkonomycheskoi bezopasnosty rehyona / Voprosы statystyky, 2002. - # 2. - S. 57-59.

Ahapova T.N. Metodyka y ynstrumentaryi dlia monytorynha эkonomycheskoi bezopasnosty rehyona // Voprosы statystyky, 2001. - # 2. - S. 44-48.

Эkonomycheskaia bezopasnost Rossyy: Obshchyi kurs: Uchebnyk/ Pod red. V.K.Senchahova. – 2- e yzd. – M.: Delo, 2005. – 896 s.

Yermoshenko M. Stratehichna informatsiia v zabezpechenni finansovoi bezpeky derzhavy / Aktualni problemy ekonomiky, 2005. - # 10 (52). – s.77 – 89.

Baranovskyi O. Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia): Monohrafiia. – K.: KNTEU, 2004. –759 s. – Bibliohr.: s.712-733.

Fedulova L. I., Aleksandrova V. P., Bazhal Yu. M., Danko M. S., Kuznietsova I. S. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky: model, systema upravlinnia, derzhavna polityka / NAN Ukrainy;


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника