STATE SUPPORT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF TRANSPORT ENGINEERING

О.А. YERMOLENKO

Abstract


The article discusses the several problems that befell transportation engineering of Ukraine. A successful solution to the forward problem will save the industry, to withdraw from the crisis and to give a new thrust to its development.

References


Transportnoe mashynostroenye // Rezhym dostupa : http://biznestoday.ru/pr/mashin/635-transportnoe-mashinostroenie.html.

Eroshevskyi S. A. Osobennosty mashynostroytelnoho kompleksa y ykh vlyianye na modernyzatsyiu osnovnoho kapytala / S.A. Eroshevskyi, A. V.Streltsov, H. A. Bohdasarov // Problemы sovershenstvovanyia orhanyzatsyy proyzvodstva y upravlenyia promыshlennыmy predpryiatyiamy: mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. – # 2. – 2011. – S. 39 – 44.

Tatarskykh B. Ya. Orhanizatsiino-ekonomichni ta tekhnolohichni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy // Problemy vdoskonalennia orhanizatsii vyrobnytstva i upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats. – № 1. – 2012. – S. 214 – 224.

Prohrama onovlennia lokomotyvnoho parku zaliznyts Ukrainy na 2012-2016 rr. [Tekst] : Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.08.2011 r., № 840 // Uriadovyi kurier vid 26.08.2011. – № 155.

Karsuntseva O. V. Protsess vosproyzvodstva proyzvodstvennoho potentsyala promыshlennoho predpryiatyia / O. V. Karsuntskva // Problemы эkonomyky y menedzhmenta. – # 1. – 2013. – S. 34 – 40.

Preiher D. K. Stratehichni napriamky rozvytku transportnoi haluzi Ukrainy u pisliakryzovyi period. Analitychna dopovid [Tekst] / D. K. Preiher, O. V. Sobkevych, O. Yu. Yemelianov; Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. – K., 2011. – 48 s.

Razrushytelnaia sborka // Эkspert Ukrayna. – 2013.– # 4. – S. 61 – 62.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника