THE RANKING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS ON THE INDICATORS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT

Ya.Ya. PUSHAK, M.V. VINICHUK

Abstract


The retrospective assessment of the status and dynamics of the official labor market was accomplished, the ranking of the domestic regions on the indicators of employment and unemployment was conducted on the basis of cluster analysis. The place of the labor market was outlined in the system of economic security of the state. The main ways to improve the social and economic indicators of the development of Ukraine were considered.

References


Bulba V. Istoryko-komparatyvnyi analiz transformatsii sotsialnykh funktsii derzhavy v Nimechchyni kintsia KhKh st. / V. Bulba // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. – Vyp. 2 (33). - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Tpdu/2011_ 2/doc/5/01.pdf.

Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. -[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby zainiatosti. - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dcz.gov.ua.

Rynok pratsi Ukrainy u 2011-2014 rr.: analitychno-statystychnyi zbirnyk. Kyiv – 2014. - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dcz.gov.ua /control/uk/statdatacatalog/list.

Monitorynh rozvytku sotsialnoi sfery Ukrainy za berezen 2012 roku. - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://cpsr.org.ua/ index.php?option=com_ content&view=article&id=189:-2012-&catid=17:2010-06-10-20-44-31&Itemid=24#_ftnref.

Svitovyi bank – Ukraina: ohliad za zhovten 2012 roku. - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.worldbank.org/ content/dam/Worldbank/ document/Ukraine-Snapshot-ukr.pdf.

Bondaletova T. O. Detinizatsiia rynku pratsi yak odyn iz shliakhiv napovnennia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy. / T. O. Bondaletova, O. V. Boretska - [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://intkonf.org/bondaletova-to-boretska-ov-detinizatsiya-rinku-pratsi-yak-odin-iz-shlyahiv-napovnennya-byudzhetu-pensiynogo-fondu-ukrayini/.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника