ACTIVATION OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AS BASIS OF FORMING TRAJECTORIES OF REGIONAL DEVELOPMENT

E.N. ZABARNA, M.V. BOHACHENKO

Abstract


This article is about researching specifics of functioning and development of the small entrepreneurship as whole system. Author analyzes the main indicators of small entrepreneurship in the regional context and in Ukraine in general. The article identifies key factors that are impeding development of the small enterprises; determines quantitative and qualitative evaluation criteria for development of the small entrepreneurship; proves a direct relationship between the small entrepreneurship’s development and the active socioeconomic regional development.

References


Beihul S. B. Rozvytok maloho pidpryiemnytstva v rehionakh Ukrainy / S.B. Beihul, T.V. Romanova // Efektyvna ekonomika. – 2011. – # 3. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_3_3

Bezuhla L. S. Sotsialno-ekonomichni funktsii derzhavy shchodo rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini / L. S. Bezuhla // Elektronne naukove fakhove vydannia «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok». – 2011. – #2. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=245

Butenko A. I. Male pidpryiemnytstvo Odeskoho rehionu: suchasnyi stan ta problemy rozvytku / A. I. Butenko, I. M. Saraieva, N. I. Nosova // Ekonomichni innovatsii. – 2013. – Vyp. 52. – S. 238-248. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_52_26

Holovnia Yu. I. Determinanty rozvytku maloho ta serednoho biznesu v rehioni / Yu. I. Holovnia // Ekonomichnyi prostir. – 2014. – # 90. – S. 88-96. - [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_90_12

Kampo, H. M. Upravlinnia rozvytkom maloho biznesu na rehionalnomu rivni [Tekst] / H. M. Kampo, N. M. Dochynets // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Ekonomika / V.P. Miklovda, M.I. Pitiulych, N.M. Hapak. – Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2012. – Vyp. 2 (36). – S. 73–77. – Bibliohr.: s. 77 (11 nazv).

Sokolenko V. A. Rol maloho biznesu v rehionalnii ekonomitsi / V.A. Sokolenko, A.H. Strukova // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ser.: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva. – 2013. – # 6. – S. 123-127.

Tymchenko O. I. Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v rehionakh Ukrainy / O. I. Tymchenko // Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika». – 2015. #6. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135

Yakovenko N. M. Problemy rozvytku maloho biznesu Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky / N. M. Yakovenko. // Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. – 2009. – # 2.

Male i serednie pidpryiemnytstvo v Ukraini: stan rozvytku ta rehionalni vidminnosti (2010–2014 roky) – K.: Proekt USAID «Vpevnenyi biznes – zamozhna hromada», Tsentr mizhnarodnoho pryvatnoho pidpryiemnytstva, 2015. – 96 s.

Rekomendatsiia Yevropeiskoi Komisii 96/280/YeS vid 3 kvitnia 1986 roku shchodo vyznachennia malykh ta serednikh pidpryiemstv (OJ No. L 107, 30.04.96) [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a07

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 # 436-IV [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Statystychnyi zbirnyk «Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva» / Za red. Kuznietsovoi M. V. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky, 2015.

Shchodo efektyvnosti pidtrymky ta perspektyv rozvytku maloho pidpryiemnytstva u rehionakh / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry Prezydenti Ukrainy. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/903/

Doing Business 2006-2016 / A World Bank Group Flagship Report. [Electronic Source] – Access Mode: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника