RATING EVALUATION OF REGIONAL ECONOMY

I.S. KONDIUS

Abstract


The publication be considered modeling measurement of economic development of the region as a whole system. The technique of the rating the economic component of the region, which provides a comprehensive approach to the rating level of economic development of the region, allows us to identify trends in the region, to identify and assess the existing resource potential of economic growth in the future, explore the fundamental positives, weaknesses and challenges the imbalance in the functioning regional system. Evaluation of indicators considered in interdependent connection that ensures the integrity of girth analyzing the environment.

References


Herasymchuk Z.V. Prohnozuvannia stiikoho rozvytku rehionu yak instrument suspilnoho prohresu / Z.V. Herasymchuk, I.S. Kondius // Problemy osvity v suspilstvi noosfernoi epokhy (osvita staloho rozvytku): materily Vseukr. nauk.-praktych. konf. (Kyiv, 19 kvitnia 2007 r.) – Kyiv: Chaika –Vsesvit, 2007. – S. 105 – 113.

Kondius I.S. Kontseptsiia prohnozuvannia stiikoho rozvytku rehionu / I.S. Kondius // Ekonomichni nauky. [Zb. nauk. pr. / pid red. d.e.n., prof. V.K. Yevdokymenko]. – Chernivtsi: Knyhy – KhKhI, 2008. – Vypusk 4. – S. 169 – 180.

Kondius I.S. Teoretychni zasady prohnozuvannia stiikoho rozvytku rehionu / I.S.Kondius // Strukturno-instytutsiini zminy ta investytsiino-innovatsiinyi rozvytok rehionu: Materialy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Chernivtsi, 17 -18 travnia 2007 roku. – Chernivtsi: Knyhy – KhKhI, 2007. – S. 407 – 410..

Kolomyichuk V.S. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok administratyvnoho raionu: teoriia, metodolohiia, praktyka / V.S. Kolomyichuk. – Ternopil: Terno-Hraf, 1998..

Sevastʹânov L.I. Indikatory socialʹno-èkonomičeskogo razvitiâ regionov: metodologičeskie podhody k razrabotke / L.I. Sevastʹânov // Region: èkonomika i sociologiâ. – 1996. - #1. – S. 44-58.

Liashenko I.M. Ekonomiko-matematychni metody ta modeli staloho rozvytku / I.M. Liashenko. – K.: Vyshcha shkola, 1999. – 236 s..

Vakhovych I.M. Stratehichni alternatyvy rehionalnoho rozvytku / I.M. Vakhovych// Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: [Zb. nauk. pr. / pid red. d.e.n., prof. Z.V.Herasymchuk] - 2001. - Vypusk 92. - S. 8.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника