PRICING MODELS FOR ENTERPRISES OF LIQUOR AND VODKA INDUSTRY

L.O. CHORNA

Abstract


This article contains the basic approaches to building of pricing models for enterprises of liquor and vodka industry. The author examines the models based on known marketing strategies, models for the premium class and models based on payments cost more. The author proposes a general model of the formation and maintenance of prices with a flexible approach to change.

References


Balabanova L.V. Tsinova polityka torhovelnoho pidpryiemstva v umovakh marketynhovoi oriientatsii : Monohrafiia / L.V. Balabanova, O.V. Sardak – Donetsk: DonDUET, 2003. – 149 s.

Betekhtina L. O. Tsinoutvorennia yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryэmstv khlibopekarskoi haluzi / L.O. Betekhtina [Elektronnyi resurs]. – #3. – 2012. - Efektyvna ekonomika Dostup: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=991.- Nazva z ekranu.

Veselova O.V. Razrabotka modeli cenoobrazovaniâ na rynke brendirovannogo šokolada [Èlektronnyj resurs] / O.V. Veselova. Sovremennaâ nauka: Aktualʹnye problemy teorii i praktiki", «Èkonomika i Pravo», # 7. – 2012. – Dostup: http://www.vipstd.ru/nauteh/ index.php/---ep12-07/572-a. - Nazvanie s èkrana.

Dejli Dž. Èffektivnoe cenoobrazovanie – osnova konkurentnogo preimuŝestva / Dejli Dž. ; [per. s angl.]. - M.: I.D. "Vilʹâms", 2004. - 304 s.

Dlihach A.O. Marketynhova tsinova polityka: svitovyi dosvid, vitchyzniana praktyka: Navchalnyi posibnyk / Dlihach A.O. - K.: VD, 2005. – 350 s.

Kotler F. Osnovy marketinga / F. Kotler. – M.: Vilʹâms, 2007. – 656 s.

Polâkov V.V. Prognozirovanie mirovogo tovarnogo rynka / Polâkov V.V. – M.: "Èkzamen", 2002.-288 s.

Utkin È.A. Ceny. Cenoobrazovanie. Cenovaâ politika / Utkin È.A. – M.: Èkmos, 1997. – 223 s.

Uèbster F. Osnovy promyšlennogo marketinga / Uèbster F. ; [per.s angl.]. – M.: Izdatelʹskij Dom Grebennikova, 2005.-416 s.

Čepnâxovckaâ T. N. Taktičeskie priëmy pribylʹnogo cenoobrazovaniâ // Elitarium. 12 avgusta 2011. Dostup: http://www.elitarium.ru/ 2011/08/12/priemy_cenoobrazovanija.html. - Nazvanie s èkrana.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника