THE ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN ENSURING THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE NATIONAL ECONOMY

Yu.M. MOISEIENKO

Abstract


The article studies scientific approaches to definition of essence and structure of the national economy and presents its basic elements. Justified by the specific properties of nanotechnologies and investigated the key directions of their influence on the functioning of the national economy.

References


Geyets. V. M. Nestabilnist ta ekonomichne zrostannia / V. M. Heiets. – Kh.: Fort, 2007. – 344 s. [in Ukrainian]

Burlaka V. H. Strukturni skladovi tekhnolohichnoi konkurentospromozhnosti promyslovosti Ukrainy v umovakh svitovoi finansovoi kryzy / V. H. Burlaka //Aktualni problemy ekonomiky. – 2011. – № 7. – S. 68-74. [in Ukrainian]

Kyzym M. O. Forsait-prohnozuvannia priorytetnykh napriamiv rozvytku nanotekhnolohii i nanomaterialiv u krainakh svitu y Ukraini : monohrafiia / M. O. Kyzym, I. Yu. Matiushenko, I. V. Shostak, M. O. Danova. – Kh. : VD «INZhEK», 2015. – 272 s. [in Ukrainian]

Stratehichni vyklyky ХХI st. suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy : v 3 t. / za red. V. M. Heitsia, V. P. Semynozhenka, B. Ye. Kvasniuka. – K. : Feniks, 2007. – T. 2 : Innovatsiino-tekhnolohichnyi rozvytok ekonomiky. – 563 s. [in Ukrainian]

Khaustova V. Ye. Promyslova polityka v Ukraini: formuvannia ta prohnozuvannia : monohrafiia / V. Ye. Khaustova. – Kh. : VD «INZhEK», 2015. – 328 s. [in Ukrainian]

Zghurovskyi M. Z. Tekhnolohycheskoe predvydenye / M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova. – K. : Politekhnika, 2005. – 154 s. [in Ukrainian]

Yakovets Yu. V. Jepohal'nye innovacii HHІ veka / Ju. V. Jakovec. – M.: Jekonomika, 2004. – 446 s.

Korotaev A. A Spectral Analisis od World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis / A. Korotaev, S. Tsirel // Structure and Dynamics. - № 4(1). - 2010. – Р. 3-57. [in Russian]

Mochernyi S. V. Ekonomichna teoriia: navch. posib./ S. V. Mochernyi. – 4-te vyd., stereotyp. – K. : VTs «Akademiia», 2009. - 640 s. [in Ukrainian]


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника