CURRENT STATE AND FUTURE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM IN UKRAINE

P.T. BUBENKO

Abstract


The article analyzes the current state of educational tourism in Ukraine, found the key territorial features educational tourism. Prospects of further defining, identifying challenges before they arise.

References


International Recommendations for Tourism Statistics 2008 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/08-40120%20IRTS%202008_WEB _final%20version%20_22%20February%202010.pdf.

Lunin È. A. Soveršenstvovanie upravleniâ obrazovatelʹnym turizmom v RF : avtoref. dis. na soisk. učen. step. kand. èkon. nauk : spec. 08.00.05 “Èkonomika i upravlenie narodnym hozâjstvom”/ È. A. Lunin. – Sankt-Peterburg, 2009. – 156 s.

Lebedev A. R. Obrazovatelnыi turyzm kak эkonomycheskaia katehoryia / A. R. Lebedev // Sovremennaia эkonomyka: problemы, tendentsyy, perspektyvы. – 2012. – No. 6. – S. 5.

Education at a Glance 2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu –https://www.oecd.org/edu/EAG-Interim-report.pdf.

The state of international student mobility in 2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://monitor.icef.com/2015/11/the-state-of-international-student-mobility-in-2015.

100 Under 50 Rankings 2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2014/one-hundred-under-fifty#!/page/0/length/25/sort_by/field_key_statistics_2/sort_order/desc/cols/stats.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ukrainskyi derzhavnyi tsentr mizhnarodnoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://intered.com.ua/.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника