CONDITIONS AND INSTRUMENTS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY REGIONS

I. S. BLAGUN, I.Z. SAVCHYN

Abstract


The article studies the conditions for improving the efficiency of regional development policies, as well as identification and systematization of tools that will help improve efficiency. We define the preconditions select the type of regional development policy, singled out the factors that determine the effectiveness of regional policy in Ukraine, agglomerations identified causes weakness and identified the main instruments of regional policy convergent regional development.

References


Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., 2007, Economics, 11 edition, McGraw-Hill Education / Europe, Middle East & Africa.

Bashtannyk V. V. Rezultatyvnist ta efektyvnist mekhanizmiv derzhavnoi rehionalnoi polityky [Elektronnyi resurs] / V. V. Bashtannyk. // Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. – 2012. – Vyp. 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_12

Vakhovych I. M. Kryterii efektyvnosti biudzhetnoi polityky rehionu / I. M. Vakhovych, I. V. Ropotan // Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomika ta menedzhment. – 2012. – Vyp. 9(2). – S. 81–88.

Herasymenko I. S. Efektyvna rehionalna investytsiina polityka yak umova rozvytku terytorii / I. S. Herasymenko // Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia. – 2012. – Vyp. 1. – S. 405–413.

Hlushchevskyi V. V. Perspektyvy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u protsesi formuvannia efektyvno ekoloho-ekonomichnoi polityky rehionu / V. V. Hlushchevskyi, Ye. K. Merzhynskyi // Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky. – 2013. – T. 146. – S. 22–27.

Komirna V. V. Obumovlenist efektyvnosti rehionalnoi polityky v Ukraini / V. V. Komirna // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2009. – # 5. – S. 42–44.

Luchyk S. D. Rozvytok rehionalnykh rynkiv pratsi yak indykator efektyvnosti derzhavnoi rehionalnoi polityky / S. D. Luchyk, V. Ye. Luchyk // Universytetski naukovi zapysky. – 2011. – # 4. – S. 485–491.

Myronenko M. Yu. Tendentsii formuvannia konkurentospromozhnosti Ukrainy na osnovi realizatsii efektyvnoi rehionalnoi polityky / M. Yu. Myronenko // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2012. – # 9. – S. 106–109.

Pelashenko A. V. Lohistychnyi pidkhid do formuvannia rehionalnoi polityky z metoiu pidvyshchennia efektyvnosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v pisliakryzovyi period / A. V. Pelashenko // Naukovi pratsi NDFI. – 2012. – Vyp. 4. – S. 104–106.

Ravliuk V. V. Rehionalna polityka shchodo pidvyshchennia efektyvnosti ekonomiky / V. V. Ravliuk // Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia. – 2011. – Vyp. 4. – S. 447–453.

Strelchenko I. I. Modeliuvannia kryteriiv efektyvnosti rehionalnoi ekonomichnoi polityky / I. I. Strelchenko // Ekonomichni innovatsii. – 2015. – Vyp. 59. – S. 322–328.

Cherviakov I. M. Osnovni pidkhody do koordynatsii ta pidvyshchennia efektyvnosti rehionalnoi polityky / I. M. Cherviakov // Ahrosvit. – 2015. – # 6. – S. 59–64.

Yaroshenko I. V. Rezultatyvnist upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rehionalnym rozvytkom u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: dynamika, tendentsii, analiz sotsialno-ekonomichnykh pokaznykiv efektyvnosti rehionalnoi polityky / I. V. Yaroshenko, I. B. Semyhulina // Biznes Inform. - 2016. - # 6. - S. 56-65.

Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2015 rik [Elektronnyi resurs] // Rezhym dostupu : http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Otsinka-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-2015-r.-prezentatsiyni-materiali.pdf


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника