COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

I.V. GONTAREVA

Abstract


Proved that highlight components of organizational and economic mechanism of innovative development of enterprise based on the stages of the innovation process – creation of new knowledge, its materialization and commercialization. Efficiency of mechanism is achieved by providing functional completeness of knowledge in the subject area of the enterprise and focus intellectual activity staff to achieve the required economic result.

References


Anchishkin A.N. Nauka – tekhnika – ekonomika / A.N. Anchishkin. – M. : Ekonomika, 1989. – 324 p.

Bai S.I. Rozvytok orhanizatsii: polityka, potentsial, efektyvnist: monohrafiia / S. I. Bai. – K. : KNTEU, 2009. – 280 p.

Dossi G. Nature of the Innovative Process / G. Dossi // Technical Change and Economic Theory. – London: Pinter Pablishers, 1988. – P. 13-37.

Lepeiko T.I. Innovatsiinyi menedzhment / T.I. Lepeiko, V.O. Koiuda, S.V. Lukashev. – Kh. : INZhEK, 2005. – 440 p.

Yushyn S. O. Vzaiemni transformatsii upravlinskoi ta naukovoi diialnosti / S. O. Yushyn // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. – K., 2006. – № 2 (35). – P. 147–154.

Yansen F. Epokha innovatsii / F. Yansen; per s anhl. – M. : INFRA-M, 2002. – 308 p.

Yastremska O.M. Investytsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv: metodolohichni ta metodychni zasady: naukove vydannia / O.M. Yastremska. – Kharkiv : KhDEU, 2004. – 472 p.

Gontareva I.V. Otsiniuvannia systemnoi efektyvnosti funktsionuvannia ta rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia / I.V. Gontareva. – Kharkiv: VD «INZhEK», 2011. – 480 p.

Statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника