EVALUATION OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

Yu. V. KRASNOKUTSKA

Abstract


We give the strategic areas of employment regulation, focused on balancing of supply and demand of labor on the regional labor market. The complex of measures to address the problem of unemployment, accelerate of progressive structural changes in employment and ensure of balanced development of the regional labor market is defined.

References


Reshetylo V. P. Trudovi resursy rehioniv: prostorove rozmishchennia ta pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia : monohrafiia / V. P. Reshetylo, N. S. Mishchenko, O. V. Shubna; Khark. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. – Kh. : KhNUMH, 2014. – 157 s.

Huts M.I. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia bezrobittia v Ukraini : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.02.03 – «Orhanizatsiia upravlinnia‚ planuvannia i rehuliuvannia ekonomikoiu» : / M.I. Huts; Naukovo-doslidnyi ekonomichnyi instytut Ministerstva ekonomiky Ukrainy. – Kyiv, 2005. – 22 s.

Babych S. M. Suchasnyi rynok pratsi v ekonomichnii systemi / S. M. Babych //Biznesinform. – 2012. - # 10. – S. 160-164.

Polishchuk N.O. Rozvytok zasad diahnostuvannia sotsialnykh protsesiv rehionalnoho rynku pratsi : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.07 – «Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka» : / N.O. Polishchuk; Donets. nats. un-t. – Donetsk, 2013. – 20 s.

Kozar T. P. Derzhavne rehuliuvannia zainiatosti naselennia v Ukraini : avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. : spets.

00.02 – «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia» : / T. P. Kozar; Humanit. un-t «Zaporiz. in-t derzh. ta munitsyp. upr.». – Zaporizhzhia, 2007. – 22 s.

Kupets O.V. Dovhotryvale bezrobittia v Ukraini: metodolohiia otsinky ta rehuliuvannia : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.07 – «Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka» : / O.V. Kupets; Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – Kyiv, 2008. – 23 s.

Chepurko H.I. Dynamika zainiatosti naselennia Ukrainy v period stanovlennia rynkovoi ekonomiky : avtoref. dys. ... dokt. sots. nauk. : spets. 22.00.04 – «Spetsialni ta haluzevi sotsiolohii» : / H.I. Chepurko; Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. – Kyiv, 2006. – 32 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника