ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE STATE OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

O.I. ZVARYCH

Abstract


We consider the methods and techniques of research in the field of regional analysis of economic development. As quantitative methods based on statistical analysis of data for the whole population, as well as qualitative methods based on expert evaluation of the studied problem are analyzed.

References


Bogatov O.I. Rejtingovoe upravlenie èkonomičeskimi sistemami / O.I. Bogatov, Û.G. Lysenko, V.L. Petrenko, V.G. Skobelev. – Doneck, DonGU, 1999. – 110 s.

Herasymchuk Z. Kompleksna otsinka rivnia stiikoho rozvytku rehioniv Ukrainy / Z. Herasymchuk // Ekonomika Ukrainy. – 2002. – #2. – S. 34-42.

Hrabovetskyi B. Ye. Planuvannia ta ekonomichne prohnozuvannia / B.Ye. Hrabovetskyi. – Vinnytsia : VNTU, 2013. – 66 c.

Yerina A.M. Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia / A.M. Yerina. – K.: KNEU, 2001. – 170 s.

Kyzym M.O. Stsenarne modeliuvannia rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system: napriamky, osoblyvosti, mekhanizm / M.O. Kyzym, O.A. Heiman // Rehionalna ekonomika. – 2009. – #4(54). –S. 16-23.

Maksymova T.S. Rehionalnyi rozvytok (analiz i prohnozuvannia) : monohrafiia / T.S. Maksymova. – Luhansk : Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2003. – 304 s.

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista: monohrafiia / A.P. Ositnianko. – K.: KNUBA, 2005. – 385 s.

Plûta V. Sravnitelʹnyj mnogomernyj analiz v èkonometričeskom modelirovanii / V. Plûta / Per. s polʹsk. – M. : Finansy i statistika, 1989. – 175 s.

Puhachova M. V. Novi pidkhody do metodolohii pobudovy ta vykorystannia syntetychnykh indykatoriv dlia statystychnoho monitorynhu ekonomichnykh tendentsii / M.V. Puhachova // Statystyka Ukrainy. – 2006. – #4. – S. 18 – 26.

Sošnikova L. A. Mnogomernyj statističeskij analiz v èkonomike / L. A. Sošnikova, V.N. Tamaševič, G. Uèbe ; pod red. V. N. Tamaševiča. – M. : ÛNITI-DANA, 1999. – 598 s.

Hohlova O. A. Regionalʹnaâ diagnostika kak metodologičeskaâ baza statističeskogo issledovaniâ èkonomiki regiona / O. A. Hohlova // Voprosy statistiki. – 2006. – #9. – S. 52 – 58.

Sheleheda B.H. Stratehichnyi rozvytok sotsialno-ekonomichnoi infrastruktury rehionu : monohrafiia / B.H. Sheleheda, L.M. Kuzmenko, L.V. Kravtsova ta in.; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti; Donetskyi un-t ekonomiky ta prava. – Donetsk : IEP NAN Ukrainy, 2011. – 320 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника