FORECAST MODEL OF MANAGEMENT MARKETING POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

М. М. KOHAN

Abstract


The paper was developed and implemented neural forecasted model of management marketing potential of pharmaceutical company. This model, combined with the construction of rational splines possible to improve the analytical capabilities of estimated forecasts of potential marketing and its components. Also it is possible to build optimal time series adaptive competitive strategy that does not require a priori information about the structure of the desired functional dependence.

References


Kallan R. Osnovnyie kontseptsii neyronnyih setey: Per. s angl / Kallan R. – M.: Izd. dom “Vilyams”, 2001.– 288 s.: il.– Paral. tit. angl.

Vasylenko V. O. Vyrobnychyi (operatsiinyi) menedzhment: Navch. posib. / Za red. V. O. Vasylenka.– K.: TsUL, 2003.– 532 s.

Moore W. L. Product planning and management: designing and delivering value / Moore W. L., Pessemier E. A. – McGraw-Hill, Inc., 1993.– 542 p.

Rudenko O. H. Shtuchni neironni merezhi: Navch. posib. / Rudenko O. H., Bodianskyi Ye. V. – Kharkiv: TOV “Kompaniia SMIT”, 2006.– 404 s.

Vasylieva N. K. Modeliuvannia innovatsiinoho rozvytku trudovykh resursiv ahropromyslovoho vyrobnytstva / Vasylieva N. K. // Suchasnyi stan ta problemy innovatsiinoho rozvytku derzhavy: Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Tezy dop. Lutsk, 6–7 zhovt. 2006 r.– Lutsk: RVV “Vezha”, 2006.– S. 323–324.

Ivanov M. M. Bahatomirne prohnozuvannia ekonomichnykh pokaznykiv na bazi neironnykh merezh v informatsiino-analitychnykh systemakh / Ivanov M. M. // Problemy ekonomichnoi kibernetyky: Tezy dop. XII Vseukr. nauk.-metod. konf. Lviv, 3–5 zhovt. 2007 r.– Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2007.– S. 222–223.

Knyishenko T. N. Primenenie neyrosetevyih tehnologiy k resheniyu zadach klassifikatsii bankov / Knyishenko T. N. // AktualnI problemi ekonomIki.– 2005.– # 8.– S. 92–96.

Lyisenko Yu. G. Neyronnyie seti i geneticheskie algoritmyi: Ucheb. posob. dlya stud. ek. spets. vyisshey shkolyi / Lyisenko Yu. G. – Donetsk: Yugovostok, 2003.– 230 s.

Matviichuk A. V. Analiz i upravlinnia ekonomichnym ryzykom: Navch. posib. / Matviichuk A. V. – K.: TsNL, 2005.– 224 s.

Matviichuk A. V. Analiz ta prohnozuvannia rozvytku finansovo-ekonomichnykh system iz vykorystanniam teorii nechitkoi lohiky: Monohrafiia. / Matviichuk A. V. – K.: TsNL, 2005.– 206 s.

Pavlov R. A. Metodyka rannoi diahnostyky bankrutstva bankivskykh ustanov Ukrainy z vykorystanniam kart Kokhonena / Pavlov R. A. // Aktualni problemy ekonomiky.– 2007.– # 2.– S. 152–162.

Rotshteyn A. P. Intellektualnyie tehnologi identifikatsii: nechetkie mnozhestva, geneticheskie algoritmyi, neyronnyie seti / Rotshteyn A. P. – Vinnitsa: UNIVERSUM-VInnitsya, 1999.– 320 s.

Siavavko M. S. Modeliuvannia za umov nevyznachenosti / Siavavko M. S., Rybytska O. M. – L.: NVF “Ukrainski tekhnolohii”, 2000.– 320 s.

Osovskiy S. Neyronnyie seti dlya obrabotki informatsii / Osovskiy S. – Per. s pol.– M.: Finansyi i statistika, 2004.– 344 s.

Metodyi splayn-funktsiy / Zavyalov Yu.S., Kvasov B.I., Miroshnichenko V.L. – M.: Nauka, 1980. – 350 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника