COORDINATION OF PROCESSES, WHICH SUPPORT ENTERPRISES' INTELLECTUAL CAPITAL AND CREATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES UNDER CONDITIONS OF POST CONFLICT TRANSFORMATION OF THE REGION

R. А. GALGASH, І. P. TOPUKH, Y. Y. BILOUS

Abstract


The problem of coordination of processes, which support enterprises' intellectual capital and creation of united territorial communities under conditions of post conflict transformation of the region, has been formulated in the article. The preconditions of creation of territorial communities in the Luhansk region have been identified, and the processes of territorial communities' creation have been analyzed. The necessity of coordination of processes, which support enterprises' intellectual capital and creation of united territorial communities under conditions of post conflict transformation of the region, has been determined.


References


Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. Access: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=18730. (Ukr)

Prohramni zasady rozbudovy suspilstva znan: svitovyi dosvid dlia Ukrainy. Access: http://old.niss.gov.ua/monitor/may/9.htm. (Ukr)

Polunieiev Yu.V. Lisabonska stratehiia ta stratehiia rozvytku Ukrainy / Yu.V. Polunieiev // Shliakhy dosiahnennia yevropeiskykh standartiv v ekonomichnii ta sotsialnii sferakh Ukrainy Access: file:///E:/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85/apmv_2011_97(1)__30.pdf. (Ukr)

Kondaurova I. O. Svitovi tendentsii rozvytku natsionalnykh innovatsiinykh system v umovakh ekonomiky znan / I. O. Kondaurova. Access: // http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/8949-svitovi-tendenci%D1%97-rozvitku-nacionalnix-innovacijnix-sistem-v-umovax-ekonomiki-znan.html. (Ukr)

Kyselev V. N. Ynnovatsyonnaia polytyka y natsyonalnye ynnovatsyonnye systemy Kanady, Velykobrytanyy, Ytalyy, Hermanyy y Yaponyy / V. N. Kyselev, D. A. Rubvalter, O. V. Rudenkyi // Ynformatsyonno - analytycheskyi biulleten TsYSM.— 2009. – № 6, Evrostat. Access:: http // Epp. eurostat. ec. europa. Eu (Russ)

Butnik-Siverskyi O.B. Intellectual capital (theoretical aspect). Access: http://www.ipdo.kiev.ua/files/articles. (Ukr)

Horodyanska L.V. Actual problems of economy. 2008. no.1. P. 127-132. (Ukr)

Illyashenko S. Ekonomika Ukrainy. 2008. no.11. P. 16-26. (Ukr)

Koshulko O.P., Sladka S.V. В. Ekonomika. Finansy. Pravo. 2008. no.11. P. 6-9. (Ukr)

Orlova Т. Problemy teorii i praktyky upravlinnia. 2008. no.4. P. 109-118. (Russ)

Teron І.V. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2007. no.7. P. 90-94. (Ukr)

On Local Governance in Ukraine. Law of Ukraine on 21.05.1997 no.280/97-ВР. Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Constitution of Ukraine. Collected Legislation of Ukraine, 1996, no.30, ст. 141. Access: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%EA/96-%E2%F0. (Ukr)

Oluiko V. Uriadovyi kurier. 2002. 25 December.

Petryshyn O.V., Kucherenko T.V. The legal framework regional authorities in Ukraine: ways to improve. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia : zb. prats. [State construction and local government: collected papers]. P. 23–33. (Ukr)

Banov О.V. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. 2008. no.2 (12). P. 51–57. Access: http:// www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf. (Ukr)

Local government in Ukraine: Current State and main directions of modernization: Science report. Ed. by Y.V. Kovbasiuk. Kyiv: NADU, 2014. 128 p. (Ukr)

Shapovalov О. Viche. Access: http://www.vіche.іnfo/journal/147/. (Ukr)

Goncharenko І.V. Development of local government as a precondition for the organization of territorial communities. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collected Papers of the National University of Shipbuilding]. 2011. no.6. P. 126. (Ukr)

Goncharenko І.V. Regulation of territorial and economic processes. Tezy dopovidei Prychernomorskoi rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu [Abstracts of the Black Sea regional scientific conference of the faculty (April 15-16, 2009)]. Mykolaiv: MDAU, 2009. P. 40-43. (Ukr)

Law of Ukraine “On local state administrations”. Collected Legislation of Ukraine, 1999, N 20-21, Article 190. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14. (Ukr)

Law of Ukraine “Bodies of self-organization of population”. Collected Legislation of Ukraine, 2001, N 48, Article 254. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14. (Ukr)

On approval of the Concept of reforming the local self-government and territorial organization of power in Ukraine. CMU on April 1, 2014, no.333. Access: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%F0/. (Ukr)

Law of Ukraine “On Principles of regional policy” Collected Legislation of Ukraine, 2015, no.13, Article 90. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19. (Ukr)

Law of Ukraine “On a voluntary association of territorial communities”. Collected Legislation of Ukraine, 2015, no.13, Article 91. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (Ukr)

Law of Ukraine “On cooperation of territorial communities”. Collected Legislation of Ukraine, 2014, no.34, Article 1167. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. (Ukr)

On approval of methodologies capable of forming of territorial communities. CMU on April 8, 2015. no. 214. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF. (Ukr)

Luhansk region development strategy until 2020. Severodonetsk, 2016. 68 p. (Ukr)

Kozlova L.V. Mechanisms of effective and efficient community in the context of reform and decentralization. Access: http://escii.eu/artyku%C5%82y/artykul-lk. (Ukr)

The essence of the reform of local government (decentralization). Access: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf. (Ukr)

Lepak А. Ukrainska pravda (April 1, 2015). Access: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/04/1/7063340/. (Ukr)

Decentralization awakens initiative and making social services closer to people. Access: http://reforms.in.ua/ua/news/decentralizaciya-probudzhuye-iniciatyvu-i-robyt-socialni-poslugy-blyzhchymy-do-lyudey. (Ukr)


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника