CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL AND RESOURCE SUPPORT ENGINEERING COMPLEX UKRAINE

Y. V. HUSAK

Abstract


It is established that the tendencies of the development of machine building in Ukraine in recent years indicate a deepening of the financial and economic crisis in the industry. It was determined that the low diversification of exports of domestic engineering and the loss of traditional sales markets led to a deep fall in production volumes, causing a deepening of technological backwardness in machine-building enterprises, a partial loss of intellectual capital, a deterioration in the investment rating and, consequently, a decrease in competitiveness in the European market.  On the basis of this, the Concept for the Development of the Potential of Organizational and Resource Support for Domestic Machinery Industry is presented, within which the goals, principles and tasks of the development of the organizational and resource potential of machine building are defined, and tools for the formation of qualitatively new characteristics of its components, namely, tools for the development of organizational, Personnel, innovation, material and communication, technical and technological, information and financial-investment components.


References


Amosha A. I. Neoindustrializatsiya i novaya promyishlennaya politika Ukrainyi / A.I. Amosha, V.P. Vishnevskiy, L.A. Zbarazskaya // EkonomIka promislovostI. – 2012. – # 1 – 2 ( 57 – 58). – S. 3 – 36.

Vasylieva N.F. Mashynobuduvannia yak materialno-tekhnichna osnova neoindustrialnoi ekonomiky Ukrainy / N.F. Vasyleva, V.L. Kavura // Ekonomika promyslovosti. – 2014. - # 4 (68). – S. 88-96.

Stratehichni priorytety ta zavdannia rozvytku realnoho sektora ekonomiky Ukrainy / Redkol.: B.M. Danylyshyn (vidp. red.) ta in.; RVPS Ukrainy NAN Ukrainy. – Cherkasy: Brama-Ukraina, 2007. – 544 s. – S. 76.

Dykan V.L. Kompleksnyi pidkhid do upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstv mashynobuduvannia / V.L. Dykan // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2015. - # 49. – S. 11-18.

Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti yak skladova strukturnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy: analit. dop. / O.V. Sobkevych, A.I. Sukhorukov, A.V. Shevchenko [ta in.]; za red. Ya.A. Zhalila. – K.: NISD, 2014. –152 s.

Zhurylo R. M. Konkurentospromozhnist naukomistkoho mashynobuduvannia v systemi rozvytku natsionalnoho hospodarstva: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom» / R. M. Zhurylo. — Zaporizhzhia, 2010. — 20 s.

Romanenko V.A. Vliyanie konkurentnoy politiki na razvitie mashinostroeniya v Ukraine / V.A. Romanenko // EkonomIka promislovostI. – 2011. - # 1(53). – S. 56-66.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs] . – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Nazva z ekrana.

Dmytrenko L. Mashynobudivna haluzi Ukrainy v umovakh svitovoi kryzy: stan ta perspektyvy / L. Dmytrenko // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. – 2010. - # 117. – S. 44-46.

Yepishenkova H.O. Teoretychni ta praktychni aspekty modernizatsii mashynobudivnykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh pryskorennia naukovo-tekhnichnoho prohresu / H.O. Yepishenkova, O.I Dovhun [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http/www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Econonics/9_13729. – Nazva z ekrana.

Zhuk N.I. Kadrove zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku mashynobuduvannia Ukrainy / N.I. Zhuk // Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. – 2011. - # 2. – S. 46-49.

Vasylyshyn T.M. Dynamika zminy stanu mashynobudivnoi promyslovosti Ukrainy protiahom ostannikh shesty rokiv / T.M. Vasylyshyn // Visnyk ZhDTU. – 2014. - # 3 (69). – S. 35-40.

Osypov V.M. Stratehiia pidvyshchennia mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti mashynobudivnoho kompleksu na osnovi klasteryzatsii / V.M. Osypov, E.Sh. Hanbarov // Ekonomika: realii chasu. – 2015. - # 2 (18). – S. 6-14.

Karsuntseva O.V. Formirovanie i realizatsiya strategii povyisheniya urovnya ispolzovaniya proizvodstvennogo potentsiala predpriyatiy mashinostroeniya: dis. na soisk. uchen. stepeni d.e.n.; spetsialnost 08.00.05 – ekonomika i upravlenie narodnyim hozyaystvom / O.V. Karsuntseva. – Samara, 2014. – 362 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника