ANALYSIS OF THE STATUS OF FOREIGN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

I. А. IARTYM, S. М. BULKIN

Abstract


Thus, analyzed threats to foreign economic security of Ukraine. The main trends in the sphere of foreign economic security of Ukraine are determined by analyzing the dynamics of indicators characterizing the volumes of export-import activities and indicators of foreign economic security.


References


Ventskovskyi D. Yu. Podolannia systemnykh problem zovnishnoekonomichnoi bezpeky Ukrainy yak chynnyk ekonomichnoho vidnovlennia / D. Yu. Ventskovskyi // Stratehichni priorytety. – 2016. – # 1 (38). – S. 42–54.

The World Bank Official Site [Electronic resourse]. – Avaliable from : http://data.worldbank.org/

Analitychnyi ohliad stanu derzhavnoho borhu ta yoho vplyvu na finansovyi rynok Ukrainy stanom na 01.09.2015 Natsionalnoho reitynhovoho ahentstva «Riurik» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www: rurik.com.ua

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.me.gov.ua

Zahalni tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a

Analitychna zapyska NISD. Ryzyky i zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy u 2015-2016 rr. ta mekhanizmy yikh minimizatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/

Statystychnyi zbirnyk «Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy za sichen-cherven 2016 roku» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukrstat.org/uk/

Statystychnyi zbirnyk «Zovnishnia torhivlia Ukrainy» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukrstat.org/uk/

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 #1277 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukrstat.org/uk/

Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy za 2015 rik Naukovo-doslidnoho tsentru industrialnykh problem rozvytku NAN Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ndc-ipr.org/analityka/

Kharazishvili Yu. M. Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi; analit. dop. / Yu. M. Kharazishvili, Ye. V. Dron. – K.: NISD, 2014. – 117 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника