MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL INNOVATIONS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

E. U. SHCHOKINA

Abstract


The actuality of the active introduction of the system of organizational and economic innovations in the context of the modern distribution of powers between the center and the region has been proved. The article substantiates the importance of forming a system of mechanisms for the implementation of organizational and managerial innovations on the basis of an integrated approach with the goal of achieving socio-economic effects in the regional space of regions. The content, principles, functions and tools implementing the regulatory legal, institutional, financial-economic, infocommunication component are determined, and programs for attracting of the state-private partnership institute has been proposed.


References


Barskyi, Yu. M. Sotsialno oriientovana ekonomika rehionu: teoriia, metodolohiia ta praktyka finansovoho zabezpechennia [Tekst]: monohrafiia / Yu. M. Barskyi. – Lutsk: SPD "Hadiak Zh.V.", 2012. – 512 s.

Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv. Proekt Komitet Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.kno.rada.gov.ua

Fedosov V.M. Finansova stratehiia rozvytku ukrainskoi ekonomiky // Ukraina na porozi XXI stolittia: uroky reform ta stratehiia rozvytku. – K: NTUU KIL, 2001.

Zakon Ukrainy «Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – # 25.

Ofitsiinyi Sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Prohrama Horyzont 2020. Proekt Komitet Verkhovnoi Rady Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua

Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku konkurentsii na 2014-2024 roky. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua

Vakhovych I.M. Endohennooriientovanyi rozvytok rehionu: stratehiia formuvannia ta mekhanizmy realizatsii: [monohr.] / I.M. Vakhovych, M.S. Zabediuk. – Lutsk: Lutskyi NTU, 2012. – 269 s.

Krasnokutska N. V. Innovatsiinyi menedzhment: Navch. posibnyk. – K.: KNEU, 2003. – 504 s.

Rozroblennia ta vprovadzhennia stratehichnoho planu rozvytku rehionu : praktychnyi posibnyk / [A. Vihoda, B. Bovron, V. Mamonova ta in.].: za red. Sanzharovskoho. - K. : K.I.S., 2008. - 214 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника