METHODOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF INNOVATIVE AND INVESTMENT MECHANISM FOR PROVIDING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

T. V. POLOZOVA, O. V. MANOYLENKO

Abstract


The definition of the concept "innovative and investment mechanism for providing competitiveness of the enterprise" is proposed. The peculiarities and principles of functioning of the innovative and investment mechanism for providing competitiveness of the enterprise are formulated.

References


Alieksieiev I.V. Pryiniatnist innovatsii i konkurentospromozhnist pidpryiemstv / I.V. Alieksieiev, A.H. Olenets // Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky : zbirnyk naukovykh prats. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet", 2009. – Vyp. 19. – S. 147-153.

Kozyk V.V. Investytsiino-innovatsiinyi mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv / V.V. Kozyk, O.Iu. Yemelianov, T.O. Petrushka // Problemy ekonomiky. – 2014. – № 1. – S. 52-58.

Storozhylova U.L. Zabezpechennia konkurentostiikosti pidpryiemstva cherez innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.01 / U.L. Storozhylova ; Ukr. derzh. akad. zalizn. transp. – Kh., 2006. – 19 s.

Utkina Yu.M. Innovatsiino-investytsiini pidkhody do zabezpechennia konkurentospromozhnosti ukrainskykh pidpryiemstv na hlobalnykh konkurentnykh rynkakh / Yu.M. Utkina, K.Iu. Siusko // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2015. – Vyp. 52. – S. 149-157.

Pabat A.A. Rol investytsii u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky / A.A. Pabat, S.Iu. Khaminich // Problemy nauky. – 2007. – № 1. – S. 2-6.

Nebava M.I. Innovatsiino-investytsiini aspekty pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky rehioniv / M.I. Nebava, Yu.Iu. Buriennikov, D. M. Bershov // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2004. – № 5. – S. 37-42.

Bortniuk T.Iu. Innovatsiino-investytsiini mekhanizmy pidvyshchennia enerhoefektyvnosti natsionalnoi ekonomiky : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.03 / T.Iu. Bortniuk ; Nats. un-t vod. hosp-va ta pryrodokorystuvannia. – Rivne, 2015. – 20 s.

Zhavoronkova H.V. Investytsiini mekhanizmy stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv transportno-dorozhnoho kompleksu ta haluzi zviazku Ukrainy / H. V. Zhavoronkova, I. P. Sadlovska // Zalizn. transp. Ukrainy. – 2009. – № 1. – S. 24-27.

Kalchenko O.M. Innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm pidvyshchennia efektyvnosti pidpryiemstv turystychnoi haluzi : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.04 / O.M. Kalchenko; Vyshch. navch. zakl. Ukoopspilky "Poltav. un-t ekonomiky i torhivli". – Poltava, 2012. – 20 s.

Komelina O.V. Naukovo-metodolohichni osnovy formuvannia innovatsiino-investytsiinoho mekhanizmu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy : avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.05 / O. V. Komelina; Poltav. nats. tekhn. un-t im. Yu. Kondratiuka. – Poltava, 2010. – 40 c.

Komelina O.V. Innovatsiino-investytsiini mekhanizmy suchasnoho rozvytku rehionu / O. V. Komelina // Ekonomika i rehion. – 2011. – № 3. – S. 16-21.

Kutkovetska T.O. Innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm vdoskonalennia resursnoho potentsialu sadivnytskykh ahrarnykh pidpryiemstv / T.O. Kutkovetska // Nauka y ekonomika. – 2013. – № 4 (32), T. 2. – S.163-166.

Parshyna O.A. Innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv khimichnoi ta naftokhimichnoi promyslovosti / O.A. Parshyna // Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – 2011. – Vyp. 6. – S. 252-256.

Sytnyk N.S. Investytsiino-innovatsiini mekhanizmy modernizatsii sfery tovarnoho obihu / N.S. Sytnyk // Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2013. – Vyp. 2. – S. 131-136.

Smokvina H.A. Innovatsiino-investytsiinyi ta rehuliatornyi mekhanizmy rynkovoi transformatsii : monohrafiia / H.A. Smokvina. – Odesa: ORIDU NADU, 2005. – 128 s.

Smokvina H.A. Formuvannia efektyvnoho innovatsiino-investytsiinoho mekhanizmu / H. A. Smokvina // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. ORIDU. – O., 2006. – Vyp. 2 (26). – S. 282-287.

Smolii L.V. Formuvannia investytsiinoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku buriakivnytstva / L.V. Smolii // Innovatsiina ekonomika. – 2010. – № 3. – S. 168 – 173.

Stashuk A.V. Innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm upravlinnia obiektamy vodnoho hospodarstva : avtoref. dys ... kand. ekon. nauk / A.V. Stashuk. – Rivne, 2013 . – 20 s.

Husnutdinov A.Z. Formirovanie innovacionno-investicionnogo mehanizma v institucionalnoy srede : avtoref. dis ... dok. ekon. nauk : 08.00.01 – Ekonomicheskaya teoriya. – Kazan, 2011. – 40 s.

Busel V.T. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / V.T. Busel. – Kyiv, Irpin. – Perun, 2005. – 1728 s.

Efremova T.F. Tolkovyy slovar sluzhebnyh chastey rechi russkogo yazyka : Okolo 15 000 slovarnyh statey : Okolo 22 000 semanticheskih edinic / T.F. Efremova. – 2-e izd., ispr. – M. : OOO "Izdatelstvo Astrel" : OOO "Izdatelstvo AST", 2004. – 814 s.

Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar russkogo yazyka / S.M. Ozhegov, N.Yu. Shvedova / Rossiyskaya akademiya nauk; Institut russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova. – 4-e izd., dopolnennoe. – M. : OOO "ITI TEHNOLOGII", 2003. – 944 s.

Tolkovyy slovar russkogo yazyka : V 4 t. / Pod red. L.N. Ushakova.– M. : OOO "Izdatelstvo Astrel", OOO "Izdatelstvo AST", 2000. – 848 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника