BALANCE OF SOCIAL EQUITY AND ECONOMIC EFFICIENCY IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGIONS

D. MYKHAILENKO

Abstract


The article deals with the basic provisions of ensuring the balance of social equity and economic efficiency in the industrial complex of regions. It is proved that the lack of adequate understanding of the dialectic of economic efficiency and social justice by representatives of business and government structures what leads to hold back their activity in the processes of their balance.


References


Afynohenova Y. N. Ekonomycheskaia effektyvnost y sotsyalnaia spravedlyvost / Y. N. Afynohenova // Terrytoryia nauky. – 2013. – No. 1. – P. 54–60.

Bilotserkivets O. H. Strukturna harmonizatsiia ekonomiky yak chynnyk ekonomichnoho zrostannia : monohr. / O. H. Bilotserkivets, T. V. Burlai, N. Yu. Honchar, N. I. Horshkova, I. V. Kriuchkova; In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. – K. : Ekspres, 2007. – 520 p.

Vakhtyna M. A. Ynstytutsyonalnыe osnovanyia spravedlyvoi rыnochnoi эkonomyky / M. A. Vakhtyna. – Yzd-vo SamNTs RAN : Samara, 2013. – 255 p.

Heiets V., Hrytsenko A. Ekonomika i suspilstvo: nepiznani hrani vzaiemovplyvu (rozdumy nad prochytanym) / V. Heiets, A. Hrytsenko // Ekonomika Ukrainy. – 2012. – No. 3. – P. 4-24. [in Ukrainian]

Hrynenko A.M. Sotsialna spravedlyvist yak kliuchovyi pryntsyp u realizatsii sotsialnoi polityky derzhavy / A. M. Hrynenko // Naukovi pratsi. Seriia Pedahohika. – Issue. 99. – Vol. 112. – P. 104–107.

Damshaeva, V. A. Problema spravedlyvosty v svete kontseptsyy ustoichyvoho razvytyia : avtoref. dys. kand. fylosof. nauk : 09.00.11 / Damshaeva, Vera Anatolevna; Buriatskyi hosudarstvennыi un-t. – Ulan– Ude, 2000. – 20 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiinyi sait. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zaslavskaia T. Y. Sotsyalnii mekhanyzm transformatsyy rossyiskoho obshchestva / T. Y. Zaslavskaia // Sotsyolohycheskyi zhurnal. – 1995. – No. 3. – P. 5–21.

Instytutsiini transformatsii sotsialno-ekonomichnoi systemy Ukrainy: monohrafiia / za red. chl.-kor. NAN Ukrainy Hrytsenko A.A.; NAN Ukrainy, DU «Instytut ekonom, ta prohnozuvannia NAN Ukrainy» . - K.: , 2015. – 344 p. [in Ukrainian]

Informatsiia pro stan zabezpechennia sotsialnoi spravedlyvosti v Ukraini. Dodatok do Postanovy Prezydii Federatsii profesiinykh spilok Ukrainy vid 11.12.2012 m. Kyiv №P-15-7 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.fpsu.org.ua/component/content/article/142-den-socialnoi spravedlivosti/602-zahodysocsprav-2.

Karpenko O.V. Minimalna zarobitna plata ta problemy yii reformuvannia / O.V. Karpenko // Zbirnyk naukovykh prats DVNZ «UABS NBU» «Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy». – 2010. – Vol. 30. – P. 128-136.

Kleiner H. B. Эkonomyka dolzhna bыt harmonychnoi / H.B.Kleiner // Konkurentosposobnaia Rossyia. – 2009. – No. 2 (14). – P. 19–21.

Konyna L.V. Sotsyalnaia spravedlyvost y ee kryteryy / L.V.Konyna // Sotsium. Nauka. Kultura. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupa: http://intkonf.org/k-filosof-n-konina-l-v-sotsialnaya-spravedlivost-i-ee-kriterii/

Kuznietsova O. Shchodo sutnosti ekonomichnoi efektyvnosti / O. Kuznietsova. – No. 4 (49). – 2014. – P. 178–189.

Monitorynh pokaznykiv sotsialnoi sfery [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=179608&cat_id=141688

Neekonomycheskye hrany ekonomyky: nepoznannoe vzaymovlyianye. Nauchnie y publytsystycheskye zametky obshchestvovedov / Ruk. mezhdystsypl. proekta y nauch. red. O. T. Bohomolov; zam. ruk. mezhdystsypl. proekta B. N. Kuzik. – M. : Ynstytut эkonomycheskykh stratehyi. – 2010. – 800 p.

Petrosian D. Sotsyalnaia spravedlyvost v эkonomycheskykh otnoshenyiakh: ynstytutsyonalnыe aspektы / D. Petrosian // Voprosы эkonomyky. – 2007. – No. 2. – P. 59–67.

Stebletsova N. N., Vasiutyn Yu. S. Teoretyko-metodolohycheskye podkhodi k poznanyiu hrazhdanskoho obshchestva, eho mesta y roly v konsolydatsyy y stabylnosty obshchestvennыkh otnoshenyi /

Tomash L. V. Hrazhdanskoe obshchestvo – sotsyalnaia osnova hosudarstva, vlasty y demokratyy /L. V. Tomash // Evrazyiskyi yurydycheskyi zhurnal. – 2012. – No. 12 (55). – P. 121–125.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника