Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену

V. Prokopiv, R. Dzumedzey, I. Horichok, T. Semko, G. Mateik, O. Khshanovska

Анотація


Досліджено електрофізичні властивості (питома електропровідність, коефіцієнт термо-ЕРС, ефект Холла) плюмбум телуриду отриманого пресуванням порошку. При цьому порошок попередньо проходив термічну обробку при 300 оС на повітрі для насичення його оксигеном. Для інтерпретації отриманих експериментальних даних запропоновано модель дефектної підсистеми легованих оксигеном кристалів плюмбум телуриду.

Ключові слова


плюмбум телурид, легування, пресування, термо-ЕРС

Посилання


L. I. Anatychuk Termojelementy i termojelektricheskie ustrojstva: Spravochnik (Naukova dumka, Kyiv, 1979).

A. O. Epremjan, V. M. Arutjunjan, A. I. Vaganjan, International scientific journal for alternative energy and ecology, 5(25), 7 (2005).

A. V Dmitriev, I. P. Zvjagin, UFN, 180(8), 821 (2010) (doi:10.3367/UFNr.0180.201008b.0821).

E. P. Sabo, Termojelektrichestvo, 3, 30 (2000).

A. V. Kuznyeczov, S. D. Letyuchenko, V. V. Moczkin, Termoelektryka, 2, 43 (2002).

Li-Dong Zhao, Vinayak P. Dravid, and Mercouri G. Kanatzidis, Energy Environ. Sci., 7, 251–268, (2014).

I. V. Horichok, V. V. Prokopiv, R. I. Zapukhlyak, O. M. Matkivskyj, T. O. Semko, I. O. Savelikhina, T. O. Parashchuk, Journal of Nano- and Electronic Physics, 10(5), 05006 (2018) (doi:10.21272/jnep.10(5).05006).

I. V. Horichok, M. O. Galushchak, T. O. Semkо, O. M. Matkivskiy, R. O. Dzumedzey, Physics and Chemistry of Solid State, 19(2), 317 (2018) (doi:10.15330/pcss.19.2.147-150).

I. V. Horichok, I. M. Lischynskyy, S. I. Mudryy, A. S. Oberemok, T. O. Semko, I. M. Hatsevych, O. M. Matkivskyy, G. D. Mateyik, R. O. Dzumedzey, SEMST, 14(3), 53 (2017) (doi:10.18524/1815-7459.2017.3.105564).

I. V. Horichok. Termodynamika i krystalokhimiia tochkovykh defektiv u bezdomishkovykh ta lehovanykh halohenamy (Cl, Br, I) krystalakh kadmii telurydu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk za spetsialnistiu 02.00.21 – khimiia tverdoho tila. Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka, Ivano-Frankivsk, 2010.

S. S. Bacanov. Strukturnaja himija. Fakty i zavisimosti, (Dialog-MGU, Moskva, 2000).

V. V. Svetuhin, S. V. Buljarskij, D. V. Sanchishhin, Pis'ma v ZhTF, 30(6), 9 (2004).

D. M. Freik, I. V. Horichok, M. V. Shevchuk, L. V. Turovska, Physics and Chemistry of Solid State, 12(2), 378 (2011).

A. Sakalas, Z. Janushkevichjus, Tochechnye defekty v poluprovodnikovyh soedinenijah (Nauka, Moskva, 1988).

L. A. Sergeєva, NM, 16(8), 1346 (1980).

Ju. N. Ravich, V. A. Efimova, V. A. Smirnova, Metody issledovanija poluprovodnikov v primenenii k hal'kogenidam svinca PbTe, PbSe, PbS (Nauka, Moskva, 1968).


Повний текст: PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.