Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць: психологія (Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія)?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

До відома авторів наукового видання «Збірник наукових праць: психологія»

(оновлені вимоги)

До публікації приймаються рукописи та електронні варіанти наукових статей, які мають містити:

  1. Індекс УДК;
  2. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою. Обсяг анотації – 4-5 речень (не менше 50 слів), кількість ключових слів – 5-8
  3. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію статті  англійською мовою;
  4. Такі структурні елементи:

4.1.Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

4.2.Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4.3. Мета і завдання дослідження;

4.4. Методи і методика дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження)

4.4. Виклад основних положень теоретичного та / або емпіричного дослідження, дискусії щодо висвітленої проблематики;

4.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4.6. Список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати перелік використаних джерел без даного заголовку).

В описі літературного джерела вказувати пристатейний doi (якщо є).

Додати транслітерацію списку використаних джерел (References) згідно стандарту АРА.

5. Авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом від 1800 знаків без пробілів).

Якщо стаття публікується не українською мовою (англійська чи польська) – має бути переклад статті українською чи російською. Для статей російською, англійською та польськими мовами також має бути розширена анотація українською мовою.

 

Технічні вимоги:

−    обсяг основного тексту статті (без анотацій і літератури) має становити 0,5 друк. авт. арк. (10-12 сторінок машинописного тексту);

−    текст має бути набраним через 1,5 інтервали, формат А4, кегель 14пт, шрифт Times New Roman;

−    поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве -1,5 см, ліве – 3 см;

−    Текст набирати без переносів

−    математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;

−    посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [4, с. 128] або [3, с. 52; 5, с. 153];

−    оформлення використаних джерел здійснювати відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Статті публікуються українською, англійською, російською та польською мовами.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також авторів, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Статті студентів приймаються тільки у співавторстві із науковим керівником.

Необхідні документи:

1. Довідка про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса (обов’язково) – українською та англійською мовами; ORCID

2. Електронний варіант статті

3. Для авторів без наукового ступеня – завірена позитивна рецензія наукового керівника або фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку;

4. Копія квитанції про оплату (фото або сканована) – після рецензування та підтвердження про прийом статті до публікації.

Рукописи проходять «сліпе» рецензування.

Статті надсилати на e-mail: oksana.chuyk@gmail.com.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ - 35 грн за сторінку.

Редакційна колегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати тексти статей, а також відхиляти статтю, якщо вона не відповідає вимогам.

АВТОРИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСВІТЛЕНИХ У СТАТТІ.

Голова редакційної комісії – Заграй Лариса Дмитрівна  e-mail: todoriv_Larisa@i.ua

Відповідальний секретар – Чуйко Оксана Михайлівна   e-mail: oksana.chuyk@gmail.com

Сайт Збірника: http://journals.pnu.edu.ua/index.php/psp

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 


ISSN: 2522-9109