Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць: психологія (Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія)?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

До відома авторів наукового видання

До публікації приймаються рукописи та електронні варіанти наукових статей, оформлені відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, які мають містити:

  1. Індекс УДК;
  2. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою. Обсяг анотації – мінімум 50 слів, кількість ключових слів – 4-8
  3. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію статті  англійською мовою;
  4. Такі структурні елементи:

4.1.Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

4.2.Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4.3. Мета і завдання дослідження;

4.4. Виклад основних положень;

4.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4.6. Список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати перелік використаних джерел без даного заголовку).

5. Авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом від 2000 знаків). Якщо стаття публікується англійською мовою, то авторський реферат має бути українською мовою.

Технічні вимоги:

−    обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк. (12 сторінок машинописного тексту);

−    текст має бути набраним через 1,5 інтервали і віддрукованим на папері формату 210х297,5 мм (А4), на сторінці – не більше 30-ти рядків, кегель 14 пт; поля навколо тексту – по 2 см з усіх боків;

−    математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;

−    посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [4, с. 128] або [3, с. 52; 5, с. 153];

−    оформлення використаних джерел здійснювати відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Статті публікуються українською, англійською, російською та польською мовами.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також авторів, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Статті студентів приймаються тільки у співавторстві із науковим керівником.

Необхідні документи:

1. Довідка про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса (обов’язково);

2. Електронний варіант статті

3. Для авторів без наукового ступеня – завірена позитивна рецензія наукового керівника або фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку;

4. Копія квитанції про оплату (фото або сканована).

 

Редакційна колегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати тексти статей, а також відхиляти статтю, якщо вона не відповідає вимогам.

АВТОРИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСВІТЛЕНИХ У СТАТТІ.

 

Голова редакційної комісії – Заграй Лариса Дмитрівна  e-mail: todoriv_Larisa@i.ua

Відповідальний секретар – Чуйко Оксана Михайлівна   e-mail: oksana.chuyk@gmail.com

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 


ISSN: 2522-9109