Problems and Ways of Self-Realization of Personality During the Periodof Average Adult Age in Modern Ukrainian Society

Olesіa Koropetska

Анотація


Коропецька Олеся

Проблеми і шляхи самореалізації особистості середнього дорослого віку в сучасному українському суспільстві

 

Гуманізація  і демократизація суспільних відносин, динамізм сучасних  суспільно-еко­номіч­них процесів, посилення ролі особистості в суспільстві, інтелектуалізація праці, швид­ка зміна техніки і технологій та інші виклики сучасності  окреслюють нові завдання і місце сучасного фахівця у розвитку суспільства. Саме технологічні  новації  найбільшою мірою детермінують перехід людства від індустріального суспільства до глобального інформа­ційного, основним ресурсом якого є знання та освітній капітал. Зокрема, нагальною потре­бою сьогодення є необхідність розвитку  здібностей фахівців, їх здатності  швидко й раціо­нально адаптуватися до нових умов. Успішна європейська інтеграція України можлива в умовах низки реформ, у тому числі й у сфері освіти. У цьому випадку важливо підкреслити, що в цьому процесі концепція освіти упродовж життя є актуальною і може розглядатися як частина загальної стратегії реформування системи освіти в Україні. Організація со­ціаль­но-психологічних умов розвитку дорослих може допомогти їм адаптуватися і реалі­зуватися в професії у новому глобальному світі. Неформальна та інформальна освіта як форма організації освіти упродовж життя розглядаються як важливий ресурс і потужне джерело  поповнення необхідних знань і формою адаптації людини середнього дорослого віку до викликів сучасності, як шлях, що відкриває нові перспективи для професійого розвитку і самореалізації.

Представники середнього дорослого віку можуть продовжувати навчання різними шляхами: стати кандидатами на навчання в інститутах перепідготовки або інститутах післядипломної освіти, слухачами  університетів «третього віку» або слухачами нетради­ційних навчальних  закладів, таких як «Університети без стін» та школи  дистанційного навчання, але головну роль у навчанні дорослих грають їхні потреби, мотиви та професійні проблеми.

В Україні актуальність цього дослідження викликає зацікавленість не лише науковців але й практиків у галузі психології та педагогіки для підтримки людей під час їх пост-професійної діяльності для їх подальшого розвитку, оновлення набутого професійного досвіду та побудови пост-професійної життєвої стратегії. Реформування та вдоскона­лен­ня освіти дорослих дозволить розвивати освіту упродовж життя як цілісну систему, що відтворює гарантії та права кожного громадянина країни на безперервне навчання та самореалізацію.

Ключові слова: особистість, дорослість, середній дорослий вік, глобалізація, адап­тація, самореалізація, творча діяльність.

Koropetska Olesіa

Problems and Ways of Self-Realization of Personality During the Periodof Average Adult Age  in Modern Ukrainian Societ

The article deals with the problems of self-realization of the personality of average adult age in modern Ukrainian society. The peculiarities of modern globalized informative society are considered and psychological peculiarities of personality development in the adult life period are analyzed. It is emphasized the need for lifelong learning to enable of a personality of an average adult age to have the opportunity to self-realization in modern world. The ways of average adult age personalitys  self-realization in modern conditions of Ukrainian society are highlighted.

Keywords: personality, adulthood, average adult age, globalization, adaptation, self-realiza­tion, creative activity.

Посилання


Training Manual for Facilitators: Using Soft Skills in Non-Formal Education. India-Ger-many : PRIA and DVV International, 2016. 87 p.

Selman G., Cooke M., Selman M., Dampier P. The foundations of adult education in Ca-na¬da. Toronto : Thompson Educational Publ., 1998. 270 р.

Spencer B. The purposes of adult education: a short introduction. Toronto : Thompson Edu-cational Publishing, 2006. 138 p.

UNESKO Education strategy 2014–2021 URL: UNESCO Education Strategy (2014–2021).

Toffler A. Future Shock. New York : Random House, 1970. 505 p.

Ananev B. H. Chelovek kak predmet poznanyia. SPb. : Pyter, 2001. 288 s. (Serіia «Mastera psykholohіі»).

Ermolaeva M. V. Psykholohyia zreloho y pozdneho vozrastov v voprosakh y otvetakh: Ucheb. Posobye. M. : Yzdatelstvo Moskovskoho psykholoho-sotsyalnoho ynstytuta, 2004. 280 s.

Ylyn E. P. Psykholohyia vzroslosty. SPb. : Pyter, 2012. 544 s.

Koropetska O. M. Psykholohichni osnovy profesiinoi oriientatsii ta samorealizatsii osobystosti : navchalnyi posibnyk. K. : KNT, 2016. 438 s.

Rean A. A. Psykholohіia cheloveka ot rozhdenіia do smerty. SPb. : PRAIM-EVROZNAK, 2001. 656 s.

Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. 1972. T. 3.

Tolstуkh A. V. Vozrastу zhyznі. M., 1988. 223 s.

Yunh K. H. Arkhetyp y symvol. M. : Renessans, 1991. 304 s.


Повний текст: PDF
10 :: 23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.