Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку «теорії розуму»

Надія Когутяк

Анотація


Реформування системи спеціальної та інклюзивної освіти актуалізує наукові дослі­дження задля впровадження найбільш ефективних методів соціалізації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір. З цією метою розглядаються можливості поведінкового, соціально-комунікативного, соціально-когнітивного та мультимодального підходів у інклюзивній, корекційно-розвитковій роботі з дітьми з розладами спектру аутиз­му. З’ясовано, що розвиток соціально-когнітивного феномену «Теорія розуму» визна­чається ієрар­хією підсистем: мікросистеми, мезосистеми, екосистеми, макросистеми та хроносис­теми. Емпіричне дослідження педагогічних працівників інклюзивних освітніх закладів розши­рило уявлення про можливості екосистеми України щодо розвитку «теорії розуму». У ре­зультаті контент-аналізу офлайн-опитування було з’ясовано перевагу тренування пізна­валь­них функцій перед соціальними (кількість часу та уваги, які приділялися, а також усві­домлення потреби професійного вдосконалення); навчати взаємодії дітей педагоги прагнуть шляхом позитивного ставлення до дитини з РСА; вони переконані, що добре розуміють вміння та особистісні якості, які необхідні для інклюзії; обґрунтовано вважають, що рівень задоволеності своєю професією педагогами інклюзивних закладів є однією з умов ефектив­ності профдіяльності та налагодження психологічного клімату класу, позитивної моти­ва­ції до навчання як дітей з розладами спектру аутизму, так і нейротипових дітей інклю­зивного класу.

Ключові слова: «Теорія розуму», аутизм, інклюзивна освіта, метарепрезентація, пси­хо­логічний клімат класу, позитивна мотивація до навчання.

Kogutiak Nadiia

Inclusive Education of Children with Autism as a Factor of Development «Theory of Mind».

The reform of the system of special and inclusive education updates scientific research in order to implement the most effective methods of socializing children with special educational needs in the general education space. For this purpose are considered the possibilities of beha­vioral, social-communicative, social-cognitive and multimodal approaches in inclusive, corrective-development work with children with autism spectrum disorders. It is revealed that the development of the socio-cognitive phenomenon «Theory of mind» is determined by the hierarchy of subsystems: microsystem, mesosystem, ecosystem, macrosystem and chronosystem. An empirical study of pedagogical staff of inclusive educational institutions has expanded the idea of the Ukrainian eco­system’s potential for the development of the «theory of mind». As a result of the content analysis of the offline survey, the advantage of training cognitive functions before social (the amount of time and attention that was paid, and awareness of professional development needs); teachers seek to educate the children through the positive attitude towards the child with the ASD; they are con­vinced that they are well aware of the skills and personal qualities that are required for inclusion; reasonably believed that the level of satisfaction with their work by teachers of inclusive institutions is one of the conditions for the effectiveness of the professional activity and the establishment of the psychological climate of the class, the positive motivation for teaching both children with autism spectrum disorders and neurotypical children of the inclusive class.

Keywords: «Theory of mind», autism, inclusive education, metareprezentation, psychological climate of the class, positive motivation to study


Посилання


Tachibana Y., Miyazaki C., Ota E., Mori R., Hwang Y., Kobayashi E., Kamio Y. A systematic review and meta-analysis of comprehensive interventions for pre-school children with autism spectrum disorder (ASD). PLoS ONE. № 12 (12). e0186502. 2017. URL: http://doi.org/ 10.1371/journal. pone.0186502.

Rogers SJ, Bennetto L. Intersubjectivity in autism: The roles of imitation and executive function. Autism Spectrum Disorders. 2000. P. 79–108.

Fletcher-Watson S., McConnell F., Manola E., McConachie H. Interventions based on the Theory of Mind cognitive model for autism spectrum disorder (ASD). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 21; (3): CD008785. URL: http://doi.org/10.1002/14651858.CD008785. pub2.Review. PubMed PMID: 24652601.

Lukito S., Jones C. R. G., Pickles A., Baird G., Happé F., Charman T., & Simonoff E. Spe¬ci¬fi-city of executive function and theory of mind performance in relation to attention-deficit/hyperactivity symptoms in autism spectrum disorders. Molecular Autism. 2017. № 8 (60). URL: http://doi.org/10.1186/s13229-017-0177-1.

Shih W., Patterson S. Y., Kasari C. Developing an adaptive treatment strategy for peer-related social skills for children with autism spectrum disorders. J. Clin. Child Adolesc. Psychol. 2014. № 45. P. 469–479. URL: http://doi.org/10.1080/15374416.2014.915549.

Ruble L. A., Dalrymple N. J., McGrew J. H. The Effects of Consultation on Individualized Education Program Outcomes for Young Children With Autism: The Collaborative Model for Promoting Competence and Success. Journal of Early Intervention. 2010. № 32 (4). P. 286–301. URL: http://doi.org/10.1177/1053815110382973.

Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи. Резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження. 2012. 36 с. (ERA – Європейська Дослідницька Асоціація).

Wellman H. M., Liu D. Scaling of Theory-of-Mind Tasks. Child Development. 2004. № 75 (2). P. 523–541.

Baraniewicz D. Nauczyciele klas integracyjnych w percepcji uczniow. Edukacja wobec wyzwan i zadan współczesności i przyszlosci / J. Sempruch (red.). Rzeszow : Wyd. UR, 2006. 180 s.

Когутяк Н. М. Психологія аутичної дитини : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 280 с.


Повний текст: PDF
10 :: 23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.