Випуск 19, частина 2

Зміст

Структура журналу

Титул PDF
  1-2

Методологія досліджень

Реконструктивно-діагностичний опитувальник аксіопсихологічного потен¬ціалу особистості (РДО АПО): аргументація і попередні висновки (Reconstructive-Diagnostical Guestionaire of Axiopychological Potential of a Person (RDQ APP): Argumentation and Advanced R PDF
Зіновія Карпенко (Karpenko) 9-15
Гендерний досвід особистості: методологія дослідження (Gender Individual Experience: Research Methodology) PDF
Лариса Заграй (Zahray) 15-21
Психометричний і когнітивно-стильовий підходи до інтелектуальної обдарованості: порівняльний аналіз (Psychometric and Cognitive-Style Approaches to Intellectual Giftedness: a Comparative Analysis) PDF
Анатолій Палій (Paliy) 21-29

Психологія професійної діяльності

Спрямованість особистості як компонент професійного становлення студентів (Оrientation of the Personality as a Component of Professional Formation of Students) PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Ганна Шпір 216-224
Змістові характеристики професійної мобільності особистості (The Characteristics of Individual Occupational Mobility) PDF
Любомира Пілецька (Piletska) 225-235

Соціальна психологія

Самодопомога у посттравматичній ситуації: практики автобіографування (Self-Help in a Post-Traumatic Situation: Practices of the Autobiography Making Process) PDF
Тетяна Титаренко (Tytarenko) 30-36
Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх вирішення (Becoming a Student’s Personality: Conflicts and Solutions) PDF
Любов Жердецька (Zherdetska) 37-44
Ціннісно-нормативна регуляція поведінки в «полі соціальних уявлень» (Regulation of Behavior by Values and Norms in the «Field of Social Representations») PDF
Валерія Заболотна (Zabolotna) 44-51
Проблема довіри: соціологічний аспект (Problem of Trust: Sociological Aspect) PDF
Вікторія Кравченко (Kravchenko) 51-57
Сучасні телемедіа у контексті зміни парадигми людського світосприйняття (Modern TV Media in the Context the Paradigm Change in Human Perception of the World) PDF
Оксана Коханевич (Kokhanevich) 57-63
Соціальні уявлення сучасної молоді про шлюб та сім’ю (Social Representation of Modern Youth are of Marriage and Family) PDF
Галина Равлюк (Ravlyuk) 63-70
Уявлення студентської молоді про конкуренцію як міжособистісну взаємодію в сучасному суспільстві (Students’ Notion of Competition as Interpersonal Interaction in Modern Society) PDF
Оксана Чуйко (Chuyko) 71-78

Педагогічна та вікова психологія

Принципи конструювання програми корекції неконструктивних стратегій копінг-поведінки учнівської молоді (Construction Principles of Unconstructive Coping Behavior Training for the Youth)
Інокентій Корнієнко (Korniyenko) 79-85
Особливості формування життєвих цінностей та пошуку сенсу життя в юнацькому віці (Features of the Formation of Values and the Search for Meaning in Life at a Young Generation Age) PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Марина Васильчук (Vasilchuk) 85-92
Формування комунікативних компетенцій у структурі інформаційного обміну майбутніх фахівців гуманітарного профілю (Forming of Communicative Competenses in the Structure of Information Exchange of Future Specialists in the Humanities) PDF
Ольга Лосієвська (Losiyevska) 92-100
Шкільна психологічна служба: історія та перспективи (School Psychological Service: History and Prospects) PDF
Людмила Макарова (Makarova) 101-110
Дослідження образної пам’яті та креативності дітей молодшого шкільного віку: особливості та взаємозв’язок (The Research of Imaginative Memory and Creativity of Primary School Children: Their Features and Relation) PDF
Вікторія Найчук (Naichuk) 110-117
Психологічні аспекти релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (Psychological Aspects of Religious Counter Suicidal Tendencies Among Student Youth) PDF
Алла Олійник (Oliynik) 117-124
Взаємозв’язок емоційного інтелекту та пізнавальних процесів у старшому шкільному віці (The Mutual Relationship of Emotional Intelligence and Cognitive Proces¬ses in the High School Age) PDF
Ірина Опанасюк (Opanasyuk) 125-132
Професійна рефлексія викладача вищого медичного закладу як необхідна умова педагогічної діяльності (Professional Reflection of Teacher of Higher Medical Institution as a Necessary Condition for Pedagogical Activity) PDF
Світлана Романишин (Romanishin) 132-138
Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчан¬ня під час професійної підготовки майбутніх педагогів (Psychological Characteristics of use Interactive Teaching Methods During a Professional Preparation of Future Teachers) PDF
Оксана Федик (Fedyk) 139-144

Психологія сім'ї

Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї (Psychological Analysis of Communication Difficulties in Children and Parents in Modern Family) PDF
Олександра Гринчук (Grynchuk) 145-150
Чинники адаптації сімей до нового життєвого простору (The Factors of Families’ Adaptation to a New Living Space) PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Ольга Данайканич (Danaikanych) 150-158
Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді (Alternative Forms of Marriage and Family Relations: Attitudes of Modern Student) PDF
Ірина Сохан (Sokhan) 159-165

Психологія безпеки

Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (Pedagogical Interaction as a Factor of Psychological Safety of Educational Environment) PDF
Надія Вітюк (Vityuk) 166-175
Справедливість і психологічна безпека особистості: зміст і співвідношення понять (Justice and Psychological Security of a Person: Content and Correlation of Concepts) PDF
Надія Куравська (Kuravska) 176-182
Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки (Neglect of Children`s Needs as a Species Violence and its Consequences) PDF
Галина Федоришин (Fedoryshyn) 182-190

Клінічна психологія

Психологічні особливості Я-образу студентської молоді з особливими потребами (Psychological Characteristics of Young Students’ Self-Image with Special Needs) PDF
Мирослава Кулеша-Любінець (Kulesha-Lyubinetz ) 191-200
Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я й позитивні емоційні стани (Psychological Analysis of Internal Picture of Health and Positive Emotional States) PDF
Віктор Пілецький (Piletsky) 200-209
Психосоциальные и ценностные факторы психологического здоровья студентов (The Psychosocial and Value Factors of the Students’ Psychological Health) PDF
Елена Шевченко (Shevchenko) 210-215

Філософсько-психологічні аспекти особистості

Проблеми гідності людини у християнській апологетиці (The Problem of Human Dignity in Christian Apologetics) PDF
Максим Дойчик (Doichyk) 236-242
The Category of “Sell” in the Format of Personal Self-Development and Self-Realization PDF
Olesya Koropetska (Коропецька) 243-250


ISSN: 2522-9109